Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

www.sportaktywni.pl

 1. Definicje
 1. root:OR – marka odpowiedzialna za administrację systemu www.sportaktywni.pl, należy do firmy root:OR Paweł Rutkowski z siedzibą w Bartągu przy ul. Klonowa 75, 10-697 Bartąg, NIP: 7393026447, zwany też Usługodawcą
 2. Platforma www.sportaktywni.pl – platforma, która dla Organizatorów wydarzeń służy do całościowego zarządzania wydarzeniami, a w szczególności tworzeniem stron wydarzeń, rejestracji uczestników, pobierania płatności, komunikacji z uczestnikami wydarzenia, natomiast dla Uczestników i Użytkowników służy do wyszukiwania wydarzeń, zgłaszania w nich uczestnictwa oraz dokonywania rejestracji na Wydarzenia oferowane przez Organizatorów.
 3. Organizator – osoba fizyczna, firma, instytucja bądź inna grupa formalna, która jest organizatorem wydarzenia, a jednocześnie użytkownikiem platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 4. Uczestnik – osoba zarejestrowana na wydarzenie udostępnione na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 5. Użytkownik – osoba posiadająca konto na WWW.SPORTAKTYWNI.PL, może to być zarówno Organizator (administrator wydarzenia), Użytkownik nabywający Usługi jak i Uczestnik Wydarzenia.
 6. Wydarzenie – Bieg, Turniej, Wyścigi lub inna forma wydarzenia sportowego oraz pozasportowego stworzone na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Uczestnicy / Użytkownicy.
 7. Usługi – usługi oferowane przez Organizatorów na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL w ramach organizowanych Wydarzeń, to jest usługi związane z rejestracją Uczestników na dane Wydarzenie czego efektem jest nabycie określonego pakietu startowego/pakietu uczestnika oraz udział w danym Wydarzeniu wraz z wniesieniem opłaty za udział w nim.
 8. Opłata startowa – Opłata uiszczana przez Uczestnika na rzecz Organizatora, tytułem uczestnictwa w Wydarzeniu, w zamian za którą uczestnik otrzymuje możliwość udziału w danym wydarzeniu wraz z świadczeniami dodatkowymi określonymi w regulaminie danego wydarzenia (jeśli takie Organizator zaplanował).
 1. Zasady ogólne
 1. Platforma WWW.SPORTAKTYWNI.PL ma na celu usprawnić Organizatorom zarządzanie wydarzeniami, w tym umożliwić utworzenie strony wydarzenia,u tworzenie formularza zapisów na wydarzenie, tworzenie strony produktu, dokonywanie płatności, publikowanie wyników i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi wydarzenia przez Organizatorów.
 2. Uczestnik rejestrujący się na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia, na które się zapisał.
 3. Użytkownik zakładający konto na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ulepszonego korzystania z platformy.
 4. Zgody te są wyłączną podstawą przechowywania danych na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 5. Uczestnik rejestrując się do udziału w wydarzeniu, akceptuje jego regulamin i warunki postawione przez Organizatora.
 6. root:OR Paweł Rutkowski jest dostawcą platformy do zarządzania wydarzeniami dla Uczestników i Organizatorów i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za organizację wydarzenia, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.
 7. root:OR Paweł Rutkowski nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez innych Użytkowników w WWW.SPORTAKTYWNI.PL z wyłączeniem sytuacji, w której sam jest organizatorem wydarzenia, przy czym traktowany jest wtedy jak każdy inny Organizator w odniesieniu do swojego wydarzenia. root:OR Paweł Rutkowski poprzez platformę WWW.SPORTAKTYWNI.PL prezentuje oraz informuje o Produktach dostępnych u Organizatorów współpracujących z root:OR Paweł Rutkowski z wyłączeniem sytuacji, w której sam jest organizatorem wydarzenia, przy czym traktowany jest wtedy jak każdy inny Organizator w odniesieniu do swojego wydarzenia.
 8. root:OR Paweł Rutkowski nie odpowiada za opisy, dane techniczne oraz specyfikacje Produktów zamieszczone w ramach Platformy przez innych Organizatorów z wyłączeniem sytuacji, w której sam jest organizatorem wydarzenia, przy czym traktowany jest wtedy jak każdy inny Organizator w odniesieniu do swojego wydarzenia. Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. Informacje dotyczące cen oraz opisy Produktów pochodzą od Organizatorów.
 10. root:OR Paweł Rutkowski dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen i dostępności prezentowane w ramach Platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL przedstawiane były przez Organizatorów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W ramach oferty zamieszczonej przez Organizatora na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL każdorazowo uwidoczniona jest dostępność Produktów oraz termin Wydarzenia, z którego zamierza korzystać Użytkownik / Uczestnik.
 11. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem / Uczestnikiem, a Organizatorem odbywa się na warunkach określonych przez Organizatora. root:OR Paweł Rutkowski nie odpowiada za faktyczną realizację Wydarzenia i wywiązanie się przez Organizatora ze świadczeń, które składały się na oferowany Produkt, a zostały zdefiniowane w regulaminie Wydarzenia
 12. W przypadku niedostępności Produktu lub innych przeszkód występujących po stronie Organizatora, Organizator będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem / Uczestnikiem.
 13. Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL, przysługują root:OR Paweł Rutkowski.
 14. Użytkownik / Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w ramach platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 15. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, a także aktywne konto e-mail.
 16. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL przez Organizatorów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 1. Dane dotyczące usługodawcy
 1. Adres elektroniczny Administratora: biu2tx0jro@sportaktywni.pl.
 2. Adres pocztowy Administratora: root:OR Paweł Rutkowski, ul. Klonowa 75, 10-687 Bartąg.
 3. Numer telefonu Administratora: +48 698686086
 4. Kontakt z Administratorem może być zrealizowany przy wykorzystaniu danych wskazanych powyżej, niemniej jednak zalecamy kontakt przy wykorzystaniu adresu elektronicznego jako środków zapewniających najkrótszy okres oczekiwania na dostarczenia wiadomości do Administratora.
 1. Funkcjonalności platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL
 1. Konto Organizatora/konto Wydarzenia: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja strony wydarzenia, zarządzanie elektronicznym biurem zawodów, tworzenie formularzy zapisu na wydarzenie, przypisywanie numerów startowych, generowanie oświadczeń, kampanie mailingowe, automatyzacje marketingowe, statystyki i raporty oraz wiele innych realziowaneych jest realziowane przez dostawcę latformy na rzecz Organizatora Wydarzenia w oparciu o ustalenia zawarte w porozumieniu zawartym między stronami.
 2. Konto Uczestnika / Użytkownika: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, rejestracja na zawody Organizatora, edycja danych osobowych, płatności za zawody.
 1. Korzystanie z systemu WWW.SPORTAKTYWNI.PL
 1. Organizator, który chce korzystać z platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL, powinien  poprosić root:OR Paweł Rutkowski o stworzenie w serwisie Wydarzenia na zlecenie i według wskazań Organizatora
 2. Organizator za korzystanie z platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL zostanie obciążony kosztami zgodnie z ofertą otrzymaną od  root:OR Paweł Rutkowski.
 3. Uczestnik, który chce skorzystać z platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL w celu zapisania się na wydarzenie, powinien wybrać odpowiednie wydarzenie i wypełnić formularz zdefiniowany przez Organizatora.
 4. Do korzystania z Usług niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz utworzenie Konta Użytkownika zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Serwisie.
 5. Do zapisu na wydarzenie strona wymaga logowania.
 6. Aby utworzyć Konto Użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 7. Użytkownik zobowiązany jest dbać o poufność loginu oraz hasła, służących do logowania do Konta Użytkownika
 8. Użytkownik, który chce założyć konto, powinien dokonać rejestracji na platformie podając oraz potwierdzając niezbędne dane.
 9. WWW.SPORTAKTYWNI.PL wymaga od rejestrującego potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego poprzez wiadomość e-mail.
 10. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu.
 11. WWW.SPORTAKTYWNI.PL umożliwia zresetowanie hasła, jeśli posiadacz konta je zapomniał.
 12. W celu edycji lub uzupełnienia danych osobowych należy zalogować się do WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 13. Użytkownik podając swoje dane osobowe równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.
 14. Uczestnik rejestrując się do udziału w Wydarzeniu, akceptuje regulamin i warunki postawione przez Organizatora przedstawione w systemie WWW.SPORTAKTYWNI.PL lub na stronie Organizatora. Adres do strony internetowej Wydarzenia sportowego podany jest na stronie danego wydarzenia.
 15. Użytkownik ma:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  3. inne prawa określone w Polityce Prywatności umieszczonej w serwisie https://sportaktywni.pl
 16. Uczestnik może odstąpić od umowy zawartej z za pośrednictwem niniejszej platformy z Organizatorem Wydarzenia na zasadach okreslonych w Regulaminie danego Wydarzenia.
 17. Uczestnik może zrezygnować z posiadania konta w niejszym systemie w dowolnym momencie, co będzie wiązało się z wyrejestrowaniem i usunięciem zawodnika ze wszystkich Wydarzeń na które Uczestnik się zarejestrował.

 

 1. Rejestracja na wydarzenie, płatności
 1. Osoba, która chce być Uczestnikiem wydarzenia utworzonego na WWW.SPORTAKTYWNI.PL, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkretnego wydarzenia i uregulować płatność w kwocie ustalonej przez Organizatora.
 2. Po zakończenie Rejestracji Użytkownika na Wydarzenie system automatycznie skieruje Użytkownika do formularza płatność elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
 3. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez mBANK S.A. w oparciu o usługę Integratora Płatności Paynow na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem wskazanej powyżej usługi Integratora Płatności Paynow obsługiwanej przez mBANK S.A.
 5. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona wiadomością e-mail, a zgłoszenie Użytkownika do Imprezy Sportowej będzie oznaczone jako opłacone.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 8. Zasady umożliwienia Organizatorom skorzystania z usługi rozliczania transakcji z wykorzystaniem usługi Integratora Płatności Paynow zostaną ustalone przez Organizatora oraz Usługodawcę w drodze indywidualnych ustaleń.
 9. Organizator akceptuje otrzymywanie ewentualnych faktur w formie elektronicznej.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) jest Organizator Wydarzenia, do którego prowadzona jest rejestracja. Organizator upoważnia root:OR Paweł Rutkowski do przechowywania, przetwarzania i udostępniania w Systemie WWW.SPORTAKTYWNI.PL danych osobowych podanych przez Zawodników w procesie rejestracji.
 2. Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Uczestników Wydarzeń, są Organizatorzy Wydarzeń. root:OR Paweł Rutkowski nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora danego Wydarzenia
 3. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez root:OR Paweł Rutkowski, bądź też podmioty z którymi root:OR Paweł Rutkowski zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.
 5. Uczestnik / Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się i uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora. Przetwarzanie danych związanych z dalszym działaniem Organizatora określa regulamin konkretnego wydarzenia, który zaakceptuje Uczestnik / Użytkownik w toku rejestracji na dane Wydarzenia
 6. Uczestnik / Użytkownik, opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych lub polecanych przez Organizatora.
 7. Administratorem danych osobowych użytkowników platformy, zgodnie z RODO jest root:OR Paweł Rutkowski.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z platformy WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 9. Uczestnik / Użytkownik, opcjonalnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach znajdujących się na platformie WWW.SPORTAKTYWNI.PL.
 10. Uczestnik / Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do ich zmiany bądź zażądania usunięcia przez Organizatora lub root:OR Paweł Rutkowski, adres biurl1wuafo@sportaktywni.pl
 11. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, root:OR Paweł Rutkowski może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Uczestnika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.
 12. root:OR Paweł Rutkowski może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Zawodnika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może składać reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Administratora przy wykorzystaniu danych określonych w dziale sekcji „Dane dotyczące usługodawcy” niniejszego regulaminu
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na przesłaną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Platforma WWW.SPORTAKTYWNI.PL pełni rolę wspomagającą w kontakcie pomiędzy Zawodnikiem, a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie zawodów sportowych, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.
 2. Umowy w oparciu o regulamin zawierane są na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług.
 3. Umowa po między Usługodawcą, a Organizatorem może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z dochowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Imprez Sportowych, na które zapisy jeszcze trwają, obowiązuje do zakończenia tych zapisów.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z Organizatorem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszania Regulaminu przez Organizatora.
 5. Usługodawca może zmienić Regulamin tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

a) dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa, mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;

b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

c) zmianą funkcjonalności usług;

d) zwiększeniem konkurencyjności Serwisu;

- z zastrzeżeniem, że w stosunku do Organizatora Regulamin może być zmieniony niezależnie od przyczyny.

 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Użytkownika lub Organizatora przypisany do jego Konta.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik lub Organizator nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik lub Organizator powinien wysłać informację o tym na adres email: biubq9ro@sportaktywni.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla Organizatora lub dla siedziby root:OR Paweł Rutkowski.

Data wejścia w życie regulaminu: 22.02.2023r.